Pomóż nam

Bezpośrednio można wspierać wspólnoty Sióstr lub Braci:

Adres : Dom Zakonny Monastycznej Wspólnoty Braci (Sióstr) Jerozolimskich
ul. Łazienkowska 14
00-449 Warszawa

Numer konta braci : 88 2490 0005 0000 4500 6534 7791
Przelewy w Euro : 49 2490 0005 0000 4600 7652 9440
IBAN PL 49 2490 0005 0000 4600 7652 9440

Numer konta sióstr : 84 2490 0005 0000 4500 2946 1646
Przelewy w Euro : 86 2490 0005 0000 4600 6777 7046

Alior Bank S.A.
BIC/SWIFT : ALBPPLPW

Możesz także wspomóc naszą fundację:

Fundacja Jeruzalem Urbs Beata
ul. Łazienkowska 14
00-449 Warszawa

PLN 76 2490 0005 0000 4530 9877 4978
EURO 11 2490 0005 0000 4600 2018 7383

Alior Bank S.A.
BIC/SWIFT : ALBPPLPW

Serdeczne Bóg zapłać za każde wsparcie finansowe dla naszych Wspólnot oraz naszej liturgii.

Przekaż 1% dla Wspólnot Jerozolimskich

Jak to zrobić?
Wystarczy ściągnąć dedykowaną aplikację do wypełniania formularza PIT i sprawdzić czy wpisany jest KRS Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl 0000309499
Natomiast w polu oznaczonym jako cel szczegółowy musi być: „Wspólnoty Jerozolimskie”. I gotowe!

Wersja on-line uruchamiana w przeglądarce internetowej:

https://www.e-pity.pl/pity-2020/akcja-e-life-jeden-procent-2021-KRS-0000309499

https://podatki-pit.pl lub Program: e-pity.pl

W tym roku zebrane fundusze pragniemy przeznaczyć na sfinansowanie transmisji liturgii.

W jak sposób 1 % trafi do Wspólnot Jerozolimskich?

Urząd Skarbowy przekaże ten 1 % Pallotyńskiej Fundacji wraz ze sprawozdaniem, ile pieniędzy wpłynęło na wskazany w PIT-ach, cel szczegółowy. Na tej podstawie Fundacja przekaże środki które wskazano jako przeznaczone dla naszych Wspólnot Fundacji Jeruzalem Urbs beata. Dlatego tak ważne jest wpisanie w celu szczegółowym: „Wspólnoty Jerozolimskie”. Zachęcamy do wspierania naszego dzieła także w ten sposób i z góry za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

Serdeczne Bóg zapłać za każde wsparcie finansowe!

Fundacja Jeruzalem Urbs Beata

Celem Fundacji jest niesienie wsparcia Monastycznym Wspólnotom Jerozolimskim działającym w Warszawie w ich misji ewangelizacyjnej, modlitwie kontemplacyjnej i rozpowszechnianiu wiary katolickiej. Wszelkie działania Fundacji są realizowane w duchu Księgi Życia Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich i w poszanowaniu ich Konstytucji, reguły, rytmu i formy życia, a także w duchu przyjaźni i bezinteresownej pomocy, której przyświeca idea braterskiej dobroczynności. 

Nasza Fundacja cały czas rozwija się i potrzebuje zaangażowania ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeśli posiadasz talenty i umiejętności, które chciałbyś wykorzystać w pracy na rzecz wspólnego dobra. Zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt.

Dlaczego nasza Fundacja nosi nazwę « Jeruzalem Urbs beata »? 

Jeruzalem ze względu na odniesienie do Rodziny Jerozolimskiej, dla której Jeruzalem, to ziemskie, ale jeszcze bardziej to w niebie, jest miastem umiłowanym, noszącym w sobie tajemnicę, wezwanie, powołanie, spełnienie ich i każdego człowieka.

Urbs beata, co znaczy miasto błogosławione, to ostateczny cel wszystkich dążeń, cel świadomych lub nie pragnień ludzkich. Czeka na nas niebo, które jest… miastem: Jeruzalem niebieskie. Fundacja wraz z mnichami i mniszkami chce, by Warszawa stawała się coraz mniej na obraz Babilonu, a coraz bardziej na obraz Jeruzalem niebieskiego. Kopać studnie wody żywej, budzić w ludziach pragnienie, a raczej świadomość pragnienia Boga, Życia, zbawienia.

Nazwa nawiązuje do pierwszych słów łacińskiego hymnu z nieszporów Hymn « Urbs Ierúsalem beáta » uroczystości rocznicy poświęcenia kościoła. Miasto Boże a z nim każde miasto zbudowane jest z żywych kamieni, otoczone aniołami jak orszakiem ślubnym bo idzie na Gody Baranka, pięknie przyozdobione. Ale doskonała piękność budowli potrzebuje harmonijnego układu całości, artystycznego i starannego wykończenia szczegółów.

Nasza Fundacja pragnie włączyć się w to dzieło Mistrza, który kształtuje je swoimi rękami.

Celem działania Fundacji jest wspieranie działalności ewangelizacyjnej Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w Polsce.

Udzielanie wszelkiej pomocy, w tym materialnej Domom Zakonnym Monastycznej Wspólnoty Sióstr Jerozolimskich oraz Monastycznej Wspólnoty Braci Jerozolimskich
Propagowanie i rozwijanie kultury chrześcijańskiej sięgając do źródeł chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Europy
Propagowanie i rozwijanie kultury muzycznej kładące szczególny nacisk na europejskie i światowe dziedzictwo w zakresie muzyki sakralnej
Rozpowszechnianie i utrwalanie wartości, które wywodzą się z chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa

Nasze działania:

  • fundacja prowadzi internetowy i stacjonarny sklep monastyczny – sklepmonastyczny.pl
  • prowadzimy zbiórki funduszy na remonty i utrzymanie pomieszczeń użytkowanych przez Wspólnoty Jerozolimskie w Warszawie
  • organizujemy konferencje, odczyty i panele dyskusyjne związane z tematyką duchowości monastycznej
  • organizujemy koncerty i wydarzenia kulturalne propagujące chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe.

Statuty Fundacji Jeruzalem Urbs Beata

Przekazane darowizny możesz odliczać od swojego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6% a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu. (Podstawa prawna Ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust.1, pkt.9 oraz art.18 ust.1, pkt 1).

Odliczenie od dochodu dotyczy wyłącznie darowizn na cele kultu religijnego.

Obowiązujące w Polsce prawo podatkowe stwarza podatnikom możliwość obniżania dochodu lub przychodu podlegającego opodatkowaniu o różnego rodzaju odliczenia. Wśród tych odliczeń znajdują się dokonane przez podatników darowizny. W zeznaniu rocznym przekazane darowizny mogą odliczyć podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Aby skorzystać z tego przywileju podatkowego konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków.

Podatnik może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na jeden z trzech celi. W szczególności ustawodawca wskazuje na cele związane z kultem religijnym (tzw. darowizna kościelna), przy czym mowa tu o darowiźnie związanej z kultem religijnym sensu stricto jak również o darowiźnie na rzecz charytatywno – opiekuńczej działalności Kościoła.

W pozostałym zakresie istnieje możliwość odliczenia od podatku darowizny przekazanej na rzecz instytucji związanych głównie z pomocą społeczną, działalnością charytatywną, działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, nauką, kulturą, sztuką, sportem, a także krwiodawstwem.

Darowizna przekazana na cele związane z kultem religijnym może zostać odliczona w zeznaniu rocznym, składanym za ten rok, w którym jej dokonano. W praktyce oznacza to, iż składając zeznanie podatkowe za rok 2010, od podatku odliczyć można darowiznę przekazaną na cele związane z kultem religijnym w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010r. Wszelkie zatem darowizny, które dokonano po 1 stycznia 2011r. będą mogły zostać odliczone z chwilą składania zeznania rocznego z rok 2011.

Co do zasady opodatkowaniu nie podlegają darowizny, których wartość nie przekracza 6 % osiągniętego w skali roku dochodu lub przychodu. Limit ten dotyczy także darowizny przekazywanej na cele kultu religijnego w ścisłym tego słowa znaczeniu np. na budowę lub remont kościoła, na zakup szat, naczyń liturgicznych, czy też w szczególności elementów wyposażenia świątyni, takich jak figury, obrazy, sztandary, ławki. W wysokości natomiast nielimitowanej podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) przed opodatkowaniem wyłącznie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Przy czym podlegają one odliczeniu jedynie do wysokości podstawy opodatkowania ( można zatem przekazać całość swojego dochodu na wskazany powyżej cel nie płacą przy tym w ogóle podatku).

Darowizny odliczane w ramach limitu 6%, także te przeznaczone na cele związane z kultem religijnym powinny być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Również darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne powinny być udokumentowane w ten sam sposób. Dodatkowym warunkiem wyłączenia darowizny kościelnej z podstawy opodatkowania jest przedstawienie darczyńcy przez kościelną osobę prawną – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdania o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Darczyńca korzystający z odliczenia, zobowiązany jest ponadto do wykazania w załączniku PIT/O dołączanym do zeznania rocznego, oprócz kwoty przekazanej darowizny oraz kwoty dokonanego odliczenia, również danych pozwalających na identyfikację obdarowanego, a w szczególności jego nazwy i adresu.

Z chwilą dokonania odliczenia podatnik powinien dysponować pokwitowaniem odbioru darowizny. Sprawozdanie dotyczące jej przeznaczenia, przedstawione przez kościelną osobę prawną, podatnik powinien otrzymać najpóźniej po upływie dwóch lat od dnia przekazania darowizny.